наш адрес:
Республика Казахстан, 010000
г.Астана, ул. Сыганак, дом 29 блок Б этаж 13

Тел/факс:8 (7172) 51-69-24
E-mail:
amfgroup@mail.ru

Добро пожаловать на наш сайт!
Новости  
01.01.18 Информация о решении совета директоров.
01.01.2018 года совет директоров избрал Байсырымова Бердибека Темирхановича председателем совета директоров общества.
подробнее...
   
18.08.17 Национальный Банк Республики Казахстан принял к сведению информацию о неразмещении акций АО «AMF Group» за период с 02 января 2017 года по 01 июля 2017 года. подробнее...
   
10.05.17 Информация об изменении состава органов эмитента подробнее...
   
20.10.16 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y07D994 (KZ2C00001592, AKFIb3) АО "AMF Group" за период с 27 января по 26 июля 2016 года подробнее...
   
08.09.16 Национальный Банк принял к сведению информацию о неразмещении акций АО "AMF Group" за период с 02 января по 01 июля 2016 года подробнее...
   
06.06.16 АО «AMF Group» доводит до сведения акционеров общества результаты заочного голосования на годовом общем собрании от 05 июня 2016 года. На основании полученных бюллетеней, которые в совокупности представляют 41 457 194 штуки акций общества, что составляет 86,70 % от общего числа голосующих акций, годовым общим собранием акционеров АО «AMF Group» приняты следующие решения:
1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
«За» подано 41 397 885 голосов, что составляет 100,0 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
2.Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2015 год.
«За» подано 41 394 865 голосов, что составляет 99,99 процента от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании по данному вопросу. «Против» - нет; «Воздержалось» - 2 220. Решение принято большинством голосов.
3. Дивиденды по простым акциям общества по итогам 2015 года не выплачивать в связи с произведенными выплатами дивидендов по простым акциям по итогам первого полугодия и третьего квартала 2015 года на основании решения общего собрания акционеров от 26.12.2015 года.
«За» подано 41 333 850 голосов, что составляет 99,70 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании по данному вопросу. «Против» - 123 344; «Воздержалось» - нет. Решение принято большинством голосов.
4. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2016 год - ТОО «ALMIR CONSULTING».
За» подано 41 356 451 голос, что составляет 99,97 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании по данному вопросу. «Против» - 8 044; «Воздержалось» - 1 636. Решение принято большинством голосов.
5. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.
«За» подано 41 365 131 голос, что составляет 100,0 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании. «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
подробнее...
   
06.06.16 «AMF Group» АҚ өзінің акционерлерін 2016 жылғы 5 маусымда өткен жылдық жалпы жиналыста сырттай дауыс берудің қорытындылары туралы хабарлайды. Барлығы 41 457 194 дана қоғам акциясын құрайтын, алынған бюллетендер негізінде, яғни дауыс беретін жалпы акциялардың 86,70%-ын құрайтын «AMF Group» АҚ-тың жылдық жалпы акционерлер жиналысымен келесі шешімдер қабылданды:
1. Жылдық жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі бекітілсін.
Дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші жалпы санынан 100,0 пайыз құрайтын, «Жақтап» – 41 397 885 дауыс берілді. «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
2. Қоғамның 2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
Аталған мәселеле бойынша дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99,99 пайыз құрайтын, «Жақтап» – 41 394 865 дауыс берілді. «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – 2 220. Шешім басым көпшілік дауыспен қабылданды.
3. Акционерлердің 26.12.2015 жылғы жалпы жиналысы шешімінің негізінде 2015 жылдың бірінші жарты жылдығының және үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша өндірілген дивидендтерді төлеуге байланысты 2015 жылдың қорытындысы бойынша қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.
«Жақтап» – 41 333 850 дауыс берілді, бұл аталған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99,70 пайыз құрайды. «Қарсы» – 123 344; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім басым көпшілік дауыспен қабылданды.
4. Қоғамның 2016 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым болып – «ALMIR CONSULTING» ЖШС анықталсын.
«Жақтап» – 41 356 451 дауыс берілді, бұл аталған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 99,97 пайыз құрайды. «Қарсы» – 8 044; «Қалыс қалған» – 1 636. Шешім басым көпшілік дауыспен қабылданды.
5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қараудың қорытындысы туралы ақпарат назарға алынсын.
«Жақтап» – 41 365 131 дауыс берілді, бұл аталған мәселе бойынша дауыс беруге қатысқан қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 100,0 пайыз құрайды. «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалған» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
подробнее...
   
21.04.16 «AMF Group» АҚ Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдаумен қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы өз акционерлеріне хабарлайды.
Дауыстарды санаудың күні мен уақыты – 2016 жылғы 5 маусымда жергілікті уақытпен сағат 10.00-де мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 29, Б блогы, 13-қабат.
Жиналыстың күн тәртібі:
1. Қоғамның 2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2015 жылғы жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешімді бекіту туралы.
3. Қоғамның 2016 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері және оны қараудың қорытындысы туралы.
Акционерлер жиналысының күн тәртібі бойынша дауыс беруге қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні – 2016 жылғы 25 мамырда.
Бюллетендерді тапсырудың соңғы күні – 2016 жылғы 4 маусым, сағат 18.00.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық материалдармен және шешімдердің жобаларымен «AMF Group» АҚ офисінде мына мекенжай бойынша танысуға болады: 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 29, Б блогы, 13-қабат. Анықтама телефоны: 8 (7172) 51-69-37.
Советом директоров акционерного общества «AMF Group» (Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 29, блок Б, 13 эт.) 20 апреля 2016 года принято решение о созыве и проведении 05 июня 2016 года годового общего собрания акционеров АО «AMF Group» посредством проведения заочного голосования с повесткой дня:
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2015 год.
2. Об утверждении решения о невыплате дивидендов по простым акциям за 2015 год.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2016 год.
4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Дата и время подсчета голосов – 05 июня 2016 года, 10 час. 00 мин. местного времени по адресу: 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 29, блок Б, 13 этаж.
Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании по повестке дня собрания акционеров – 25 мая 2016 года.
Окончательная дата представления бюллетеней – 04 июня 2016 года, 18.00 час.
Со всеми материалами по вопросам повестки дня и проектами решений годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в офисе АО «AMF Group» по адресу: 010000, г. Астана, ул. Сыганак, 29, блок Б, 13 этаж. Телефон для справок: 8 (7172) 51-69-37;
подробнее...
   
20.01.16 «AMF Group» АҚ-НЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ҰСЫНЫСЫ.
«AMF Group» АҚ-мы (бұдан әрі – Қоғам), Қоғамның айналымдағы қаражатын толықтыру және жалпы корпоративтік мақсатты орындау үшін жарияланған акциялардың шегінде эмиссиялық бағалы қағаздар орналастырылсын және бұрын сатып алынған аталған бағалы қағаздарды өткізу туралы 2016 жылдың 15 қантарында қабылданған директорлар кеңесінің шешімін акционерлерге хабарлайды.
Қазақстан Республикасының «Акционерлык қоғамдар туралы» Заңның 16 бабының талаптарына сәйкес Қоғам, бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру мақсатында сатып алуды ұсынады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13 ақпандағы № 31 қаулысымен бекітілген «Акционерлік қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқықтарын іске асыру қағидалары» (бұдан әрі – № 31 Ереже) нормаларын орындау мақсатымен Қоғам алдағы орналастыру (өткізілу) туралы келесі ақпаратты ұсынады:
подробнее...
   
20.01.16 ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ АО "AMF Group".

Настоящим АО "AMF Group" (далее – общество) информирует своих акционеров о том, что советом директоров принято решение от 15 января 2016 года произвести размещение эмиссионных ценных бумаг в пределах объявленного количества и реализацию ранее выкупленных обществом ценных бумаг для пополнения оборотных средств и выполнения общекорпоративных целей общества.

В соответствии с требованиями статьи 16 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" общество предлагает своим акционерам приобрести ценные бумаги в целях реализации своего права преимущественной покупки.

Во исполнение норм, действующих «Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг», утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 31 (далее – Правила № 31), общество доводит до своих акционеров следующую информацию о предстоящем размещении (реализации):

подробнее...
  Все новости
архив новостей
Developed by ISDНовости О компании Обратная связь
Copyright © 2006 “AMF Group”. All Rights Reserved.